• โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การสมัคร (ทั้งหมด 1,340 รายชื่อ)
# ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
1 นาย เทอดเกียรติ เริงฤทธิ์
ประเภททั่วไป แผนการเรียนบริหารธุรกิจ
15/03/2566 16:24
2 นาย จีรวัฒน์ รุจิวงศ์
ประเภททั่วไป แผนศิลปกรรมศาสตร์ การกีฬาและอาชีพ
15/03/2566 16:18
3 เด็กชาย ภัคพล ลาวงศ์เกิด
ประเภททั่วไป
15/03/2566 16:05
4 เด็กชาย อิทธิกร ตุ้มทอง
ประเภททั่วไป แผนการเรียนบริหารธุรกิจ
15/03/2566 16:02
5 เด็กหญิง กุลิสรา บุญพุทธ
ประเภททั่วไป
15/03/2566 16:01
6 นาย ธนภัทร สุทธิวัฒนากรณ์
ประเภททั่วไป แผนการเรียนบริหารธุรกิจ
15/03/2566 15:55
7 นางสาว ชรินรัตน์ ถีระวงษ์
ประเภททั่วไป แผนการเรียนบริหารธุรกิจ
15/03/2566 15:53
8 นาย รสวัต สุนนานนท์
ประเภททั่วไป แผนการเรียนนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
15/03/2566 15:53
9 นาย ณัฐวัช ทองเนียม
ประเภททั่วไป แผนศิลปกรรมศาสตร์ การกีฬาและอาชีพ
15/03/2566 15:51
10 เด็กชาย ธีรภัทร์ สกุลเดช
ประเภททั่วไป แผนศิลปกรรมศาสตร์ การกีฬาและอาชีพ
15/03/2566 15:29
11 นางสาว จรรยพร สะแกทอง
ประเภททั่วไป แผนการเรียนบริหารธุรกิจ
15/03/2566 15:25
12 นางสาว สุวพิชชา ศรีใจวงค์
ประเภททั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ
15/03/2566 15:23
13 เด็กหญิง พาฝัน วาสนะสมสิทธิ์
ประเภททั่วไป
15/03/2566 15:01
14 เด็กหญิง ณภัทร ดลมินทร์
ประเภททั่วไป
15/03/2566 14:55
15 เด็กหญิง ศริณณา นันทสิทธิดำรง
ประเภททั่วไป แผนการเรียนบริหารธุรกิจ
15/03/2566 14:46
16 เด็กชาย อัครพล เรืองศรี
ประเภททั่วไป
15/03/2566 14:39
17 นางสาว เมยา แก้วรากมุข
ประเภททั่วไป แผนวิทยาศาสตร์ เน้นวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม
15/03/2566 14:34
18 เด็กชาย เบิกฤกษ์ วงค์แก้วเขียว
ประเภททั่วไป แผนการเรียนบริหารธุรกิจ
15/03/2566 14:29
19 เด็กหญิง พัชรนันท์ อิ่มเจริญ
ประเภททั่วไป
15/03/2566 14:26
20 เด็กหญิง ปรียาดา พรมมินทร์
ประเภททั่วไป
15/03/2566 14:15
21 นางสาว ศศิพิมพ์ กำบัง
ประเภททั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ
15/03/2566 14:05
22 นาย ชินภัทร สุรักษ์รัตนสกุล
ประเภททั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ
15/03/2566 13:56
23 เด็กชาย วชิรนนท์ หอมรูป
ประเภททั่วไป
15/03/2566 13:55
24 เด็กชาย ทรงสิทธิ์ ขำเล็ก
ประเภททั่วไป
15/03/2566 13:52
25 เด็กชาย กันต์กวี พินิจสิน
ประเภททั่วไป แผนการเรียนนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
15/03/2566 13:49
26 เด็กชาย กัณนนท์ พวงลำเจียก
ประเภททั่วไป
15/03/2566 13:44
27 เด็กหญิง เจตสุดา เหมพลชม
ประเภททั่วไป แผนอักษรศาสตร์ เน้นภาษาจีน และญี่ปุ่น
15/03/2566 13:37
28 นางสาว ชลธิชา วิริยานุวัฒน์กุล
ประเภททั่วไป แผนการเรียนบริหารธุรกิจ
15/03/2566 13:34
29 เด็กหญิง สุพิชญา เกษรเงิน
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 13:33
30 เด็กชาย ทัศนพงศ์ ท้องฟ้า
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 13:32
31 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สุขหนา
ประเภททั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ
15/03/2566 13:28
32 เด็กชาย ณเดชน์ งามทนรายทอง
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 13:25
33 เด็กหญิง อภิชญา จันทรวงศ์
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 13:05
34 เด็กหญิง นภัสวรรณ สินสิบ
ประเภททั่วไป
15/03/2566 12:53
35 เด็กชาย ธนโชติ พรมเสนา
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 12:44
36 เด็กชาย ภูมิบดินทร์ ศรีนาม
ประเภททั่วไป
15/03/2566 12:39
37 เด็กชาย ธัญเทพ สีทิม
ประเภททั่วไป
15/03/2566 12:38
38 เด็กหญิง อันญรินทร์ แก้วเทียมทอง
ประเภททั่วไป
15/03/2566 12:37
39 นาย อุกฤช จิตตรีงาม
ประเภททั่วไป แผนการเรียนบริหารธุรกิจ
15/03/2566 12:29
40 เด็กชาย ศรัณย์ภัทร มงคลสระ
ประเภททั่วไป
15/03/2566 12:28
41 นางสาว สุภัทรวดี แสงรัศมีมรกต
ประเภททั่วไป แผนวิทยาศาสตร์ เน้นวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม
15/03/2566 12:26
42 นางสาว ภัทราภรณ์ เพ็ชร์รัตน์
ประเภททั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ
15/03/2566 12:08
43 เด็กหญิง พิชนันต์ กมลกิตติวงศ์
ประเภททั่วไป
15/03/2566 12:07
44 เด็กหญิง ศศิกาน เกิดผล
ประเภททั่วไป
15/03/2566 12:05
45 นางสาว รวิสรา เผือกทอง
ประเภททั่วไป แผนอักษรศาสตร์ เน้นภาษาจีน และญี่ปุ่น
15/03/2566 12:02
46 เด็กหญิง กัลย์ศลิษา อภิรมยานนท์
ประเภททั่วไป
15/03/2566 12:00
47 เด็กหญิง ณกัญญา ณะกลองดี
ประเภททั่วไป
15/03/2566 12:00
48 เด็กหญิง กัญญ์ณณัฐ์ โกศลวิเศษ
ประเภททั่วไป
15/03/2566 11:57
49 เด็กหญิง วิชญา อนันตรัตน์
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
15/03/2566 11:36
50 เด็กชาย ศิริวัฒน์ สมีเพ็ชร
ประเภททั่วไป
15/03/2566 11:27

แสดง 1 - 50 จาก 1,340 รายการ