• โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภทห้องเรียนปกติ
แผนการเรียน: ศิลปศาสตร์ ภาษาจีน
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 4 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2566 18:00 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภทห้องเรียนปกติ
แผนการเรียน: นิเทศศาสตร์
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 1 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2566 12:00 ถึง 15/03/2566 18:00

ประเภท: ประเภทห้องเรียนปกติ
แผนการเรียน: คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 2 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 31 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2566 12:00 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภทห้องเรียนปกติ
แผนการเรียน: ศิลปศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: ุ6 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2566 12:00 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภทห้องเรียนปกติ
แผนการเรียน: คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (Intensive English Mathematics : IEM)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 1 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2566 12:00 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภทห้องเรียนปกติ
แผนการเรียน: ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 2 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2566 12:00 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภทห้องเรียนปกติ
แผนการเรียน: รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 1 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2566 12:00 ถึง 15/03/2566 16:00

ประเภท: ประเภทห้องเรียนปกติ
แผนการเรียน: วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 5 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 16 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2566 12:00 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภทความสามารถพิเศษ
แผนการเรียน: -
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 2 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2566 12:00 ถึง 12/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภทห้องเรียนปกติ
แผนการเรียน: วิทยาศาสตร์พลังสิบ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 18 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2566 12:00 ถึง 15/03/2566 16:30