• โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
สถานะออฟไลน์
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: เน้นวิทยาศาสตร์(ทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 3 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 120 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 08/02/2565 01:59 ถึง 15/02/2565 12:00
ผลการเรียนเฉลี่ย: ผลการเรียนเฉลี่ยรวมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ไม่เน้นวิทยาศาสตร์(ทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 2 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 80 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 08/02/2565 01:00 ถึง 15/02/2565 12:00
ผลการเรียนเฉลี่ย: ผลการเรียนเฉลี่ยรวมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป