• โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
สถานะออฟไลน์
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ห้องเรียนทั่วไป
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 4 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 120 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 31/03/2565 08:30 ถึง 05/04/2565 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ห้องเรียน EIS
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 4 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 40 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 31/03/2565 08:30 ถึง 05/04/2565 16:30