• โรงเรียนเลยพิทยาคม
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
แผนการเรียน: วิทย์ - คณิต
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 9 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 288 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 27/02/2567 08:30 ถึง 13/03/2567 16:30

ประเภท: ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
แผนการเรียน: คณิต - อังกฤษ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 2 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 64 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 27/02/2567 08:30 ถึง 13/03/2567 16:30

ประเภท: ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
แผนการเรียน: เทคโนโลยี - ศิลปะ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 32 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 27/02/2567 08:30 ถึง 13/03/2567 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ห้องเรียนปกติ(วิทย์-คณิต, คณิต-อังกฤษ, เทคโนฯ-ศิลปะ) รวมเงื่อนไขพิเศษ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 12 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 96 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2567 08:30 ถึง 13/03/2567 16:30