• โรงเรียนเลยพิทยาคม
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
แผนการเรียน: (ทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอเมืองเลยไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันที่ 16 พ.ค. 67)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 12 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 384 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2567 08:30 ถึง 13/03/2567 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: (ทะเบียนบ้านอยู่นอกอำเภอเมืองเลย) และเงื่อนไขพิเศษ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 12 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 77 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2567 08:30 ถึง 13/03/2567 16:30

ประเภท: ประเภทความสามารถพิเศษ
แผนการเรียน: (กีฬา, ดนตรี, ศิลปะ)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 12 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 19 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2567 08:30 ถึง 10/03/2567 16:00