• โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
รายชื่อผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์การสมัคร (ทั้งหมด 2 รายชื่อ)
# ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
1 นาย ณฐกร กว้างเงิน
ประเภทโควตา ยืนยันสิทธิ์ แผนวิทยาศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
05/03/2566 07:27
2 นาย วิทวัส สุตะภักดิ์
ประเภทโควตา ยืนยันสิทธิ์ แผนการเรียนบริหารธุรกิจ
04/03/2566 10:04

แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ