• โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
สถานะออฟไลน์
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท:
แผนการเรียน: สมัรเรียนทั่วไป (ทดสอบ)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 2 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 50 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 10/04/2563 08:30 ถึง 30/04/2563 04:30